Zaloguj się
Twój koszyk:

Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0


Przyrządy do badań instalacji elektrycznych:
Zestawienie | MacroTest G3 | Jupiter | Neptune | COMBIG2 | COMBI419 / COMBI420 / COMBI421 | SPEED 418 | M75 | M74 | M73 | IMP57 | MacroTest 5035 |

Wielofunkcyjny miernik instalacji MacroTest 5035

(pomiary wszystkich parametrów ochronnych instalacji oraz uziomów)

Uwaga: model wycofany z oferty - został zastąpiony przez MacroTest G3


OpisDane techniczneZakupy
Foto MacroTest 5035

Cechy szczególne

 • Funkcje pomiarowe
  • Pomiar ciągłości prądem 200mA
  • Pomiar rezystancji izolacji (50, 100, 250, 500, 1000V)
  • Pomiar impedancji pętli zwarcia (P-P, P-N) i przebicia (P-PE) z wyznaczeniem spodziewanego prądu zwarcia.
  • Pomiar impedancji pętli o dużej rozdzielczości 0,1mΩ, przy współpracy z opcjonalną przystawką IMP57
  • Pomiar całkowitej rezystancji pętli uziemienia Ra bez wyzwalania wyłączników RCD
  • Pełne badania wszystkich typów wyłączników różnicowoprądowych
   • Pomiary czasów zadziałania
   • Wyznaczenie rzeczywistego prądu wyzwolenia
   • Pomiar napięcia kontaktowego
   • Pomiar rezystancji pętli uziemienia bez wyzwolenia RCD
  • Pomiary napięć AC
  • Pomiar częstotliwości
  • Wskazanie kolejności faz
  • Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną
  • Pomiar rezystywności gruntu
 • Pamięć 350 zestawów wyników pomiarów
 • Interfejs USB z izolacją optyczną do komunikacji z PC
 • Na wyposażeniu program w języku polskim TopView2006 do transmisji danych do PC
 • Opcjonalny program CERTY do automatycznego tworzenia protokołów z badań
 • W standardzie wszystkie przewody pomiarowe łącznie z zestawem do pomiaru rezystywności gruntu oraz wygodny futerał umożliwiający przenoszenie miernika wraz ze wszystkimi akcesoriami.
 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD
 • 3 lata gwarancji

Opis

Przeznaczenie
MacroTest 5035 jest wielofunkcyjnym przyrządem służącym do sprawdzania bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. Przyrząd umożliwia pomiary wszystkich parametrów ochronnych instalacji. MacroTest 5035 jest przyjazny w użyciu dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu. Zapewnia rejestrację wyników pomiarów w wewnętrznej pamięci. Wyjście USB pozwala na transmisję danych do PC umożliwiając ich dalszą, komfortową obróbkę.
MacroTest 5035 może być wykorzystywany do badań instalacji elektrycznych domowych i przemysłowych, wyszukiwania uszkodzeń w izolacji, sprawdzania prawidłowości pracy wyłączników różnicowych, pomiarów całkowitej rezystancji uziemień, jak również do pomiarów rezystywności gruntu podczas projektowania systemów uziemień.

Intuicyjna obsługa
Konstrukcja przyrządu umożliwia niezwykle łatwą i wygodną obsługę. Duży, wygodny przełącznik obrotowy pozwala wybrać żądaną funkcję pomiarową. Przyciski funkcyjne pozwalają ustawić parametry pomiaru, każdy przycisk odpowiada jednemu parametrowi. Duży i czytelny wyświetlacz LCD informuje operatora na żywo o aktualnym procesie wykonywanym przez miernik. Sygnalizacja dźwiękowa sugestywnie informuje o prawidłowości lub błędach pomiaru.

Sygnalizacja wizualna i akustyczna
Po zakończeniu każdego pomiaru lub w chwili wykrycia nieprawidłowości, przyrząd MacroTest 5035 informuje operatora wizualnie i akustycznie o prawidłowości procesu. Wynik pozytywny jest sygnalizowany podwójnym sygnałem akustycznym oraz wynikami pomiaru widocznymi na wyświetlaczu. Wynik negatywny jest sygnalizowany długim ciągłym sygnałem akustycznym, natomiast na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzegawczy obok błędnej wartości oraz, w przypadku błędnego podłączenia, podawana jest wskazówka jak rozwiązać problem.

Bogate standardowe wyposażenie
Przyrząd MacroTest 5035 posiada wszystkie przewody pomiarowe na wyposażeniu, łącznie z kablem USB do PC i zestawem przewodów i sond do pomiaru rezystywności gruntu. W standardzie jest również program Eurolink 2000. Futerał dostarczany z miernikiem pozwala na wygodnie przenoszenie miernika oraz wszystkich akcesoriów.

Pamięć wyników pomiarów
Po wykonaniu pomiaru operator może zapisać wyniki w wewnętrznej pamięci miernika MacroTest 5035. Wyniki są zapisywane z unikatowym rosnącym numerem obwodu oraz z określanym przez operatora dodatkowym numerem lokalizacji. Przyrząd może zgromadzić do 350 zestawów wyników pomiarów. Zestaw wyników obejmuje na przykład komplet wyników pomiaru wyłącznika RCD w trybie automatycznym. Wyniki pomiarów mogą być wywołane na wyświetlacz lub transmitowane do PC. Przyrząd umożliwia kasowanie części lub wszystkich zapisanych w pamięci wyników.

Wywołanie wyników na wyświetlacz
W dowolnej chwili, w czasie trwania pomiarów, lub po ich wykonaniu i zapisaniu do pamięci, wyniki mogą być wywołane na wyświetlacz. Umożliwia to przegląd wyników przed opuszczeniem badanego obiektu, jak również ułatwia ręczne sporządzanie protokołów z dokonanych pomiarów.

Pełne wsparcie programami
Na wyposażeniu przyrządu MacroTest 5035 znajduje się program w języku polskim Eurolink 2000 pracujący w środowisku WindowsTM. Umożliwia on wygodną transmisję danych zgromadzonych w pamięci miernika do PC i zapis w postaci pliku na dysku. Program Eurolink umożliwia późniejszą edycję pliku. W ten sposób mogą być tworzone proste protokoły z badań.
Dla wymagających użytkowników dostępny jest opcjonalny program CERTY umożliwiający import wyników z miernika do PC oraz automatyczne tworzenie protokołów z badań. Program CERTY tworzy bazy danych protokołów, klientów, badanych obiektów, aparatury zabezpieczającej obwody, itd.

Inteligentny system bezpieczeństwa
Ponieważ przyrząd wykonuje pomiary na instalacji będącej pod napięciem, został wyposażony w wiele rozbudowanych algorytmów weryfikujących układ pomiarowy. Przyrząd zawsze dokonuje analizy prawidłowości warunków pomiarów przed rozpoczęciem każdego typu pomiaru. Wykrywa i informuje o nieprawidłowościach oraz podpowiada, jak usunąć błędy!
Inteligentny system bezpieczeństwa chroni nie tylko użytkownika przed zagrożeniami powodowanymi przez energię sieci, ale również przyrząd przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Rozbudowany pomiar ciągłości
Pomiar ciągłości prądem 200mA może być wykonywany w trzech trybach. W trybie „AUTO” są wykonywane dwa pomiary z prądem o przeciwnej polaryzacji, jako wynik pomiaru jest podawana wartość średnia. Tryby z programowanym czasem trwania pomiaru „R+TIMER” i „R-TIMER” różnią się kierunkiem prądu pomiarowego. W trybach tych długi czas pomiaru umożliwia przesuwanie się wzdłuż przewodu ochronnego i wykrycie wadliwych miejsc połączeń. Dodatkowy tryb „CAL” umożliwia wstępną kompensację rezystancji przewodów pomiarowych, dzięki czemu wyniki późniejszych pomiarów ciągłości nie są obarczone tym błędem.

Imponujące możliwości pomiaru izolacji
Przyrząd MacroTest 5035 posiada niespotykane, w tej klasie przyrządów, możliwości pomiaru rezystancji izolacji. Oferuje aż pięć napięć probierczych: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V! Napięcia 50 i 100V mogą być wykorzystywane przy badaniach izolacji np. systemów telekomunikacyjnych. Ręczny tryb pomiaru „MAN” trwa 10s lub tak długo, jak wciśnięty jest przycisk START. Tryb stopera „TIMER” umożliwia zaprogramowanie czasu trwania pomiaru (od 10 do 999 sekund), może być stosowany, gdy wymagany jest minimalny czas trwania pomiaru.

Domyślny woltomierz
Przy pomiarach ciągłości oraz rezystancji izolacji badany obwód powinien być bezwzględnie pozbawiony napięcia. Niestety, w praktyce pomiarowej, zdarzają się jednak sytuacje, gdy operator nieświadomie próbuje rozpocząć pomiar mimo obecności napięcia. Na szczęście, w takiej sytuacji przyrząd MacroTest 5035 wykrywa obecność napięcia, pokazuje jego wartość operatorowi i nie pozwala na rozpoczęcie pomiaru. Jest to jedna z funkcji systemu inteligentnego bezpieczeństwa miernika.

Wyznaczenie spodziewanego prądu zwarcia
Przy pomiarach impedancji pętli „P-P”, „P-N”, „P-PE” oraz R15mA przyrząd MacroTest 5035 oblicza spodziewany prąd zwarcia przeliczony na napięcie znamionowe instalacji.

IMP57 - pomiar impedancji pętli z dużą rozdzielczością
Z opcjonalną przystawką IMP57 pozwala na pomiar impedancji pętli prądem do 244A z rozdzielczością 0,1mΩ.

Foto IMP57 C7000
Opcjonalna przystawka IMP57
pozwala na pomiary impedancji dużym prądem
Nr. kat. C7000
(na wyposażeniu IMP57)
Zestaw przewodów (2x3m) z końcówkami krokodylkowymi Kelvina

Pomiar R 15mA
Przy badaniach instalacji chronionych wyłącznikami różnicowymi RCD, prawidłowy pomiar pętli uziemienia metodą tradycyjną (dużym prądem) jest niemożliwy, ponieważ powoduje zadziałnie wyłącznika RCD. Przyrząd MacroTest 5035 pozwala na wyznaczenie całkowitej rezystancji pętli uziemienia RA dzięki funkcji pomiaru dokonywanego prądem 15mA. Funkcja ta może być stosowana przy ochronie instalacji wyłącznikami RCD o prądzie znamionowym 30mA lub większym.

Wskazanie kolejności faz
Niezwykle użyteczną funkcją pomiarową jest wskazanie kolejności faz. Przyrząd MacroTest 5035 nie tylko wskazuje kolejność faz, ale również pokazuje wartości jednocześnie wszystkich napięć międzyfazowych.

Wyczerpujące badania wyłączników RCD
Przyrząd MacroTest 5035 posiada wszystkie możliwe funkcje pomiarowe spotykane przy badaniach wyłączników RCD. Bada wyłączniki typu A, AC, standardowe i selektywne. Stosuje tryby pomiaru ręczne 1/2 IΔN, IΔN, 2xIΔN, 5xIΔN oraz automatyczny AUTO. Wyznaczanie rzeczywistego prądu zadziałnia RCD poprzez pomiar prądem narastającym schodkowo. Pomiar napięcia kontaktowego z wyznaczeniem całkowitej rezystancji pętli uziemienia Ra przy prądzie równym połowie prądu znamionowego. Wszystkie powyższe pomiary są wykonywane z prądem w fazie lub przesunięte o 180° w stosunku do napięcia.

Automatyka pomiaru
Możliwe jest wykonanie pomiarów wyłączników różnicowych (RCD) w trybie automatycznym. Oznacza to koniec problemu z ciągłym bieganiem między badanym wyłącznikiem RCD i miernikiem, który wielokrotnie powoduje zadziałanie wyłącznika w trakcie badań z wyzwoleniem.

Wyznaczenie prądu wyzwolenia RCD
Jest to bardzo użyteczna funkcja diagnostyczna, która umożliwia wyznaczenie rzeczywistego prądu wyzwolenia wyłącznika różnicowego oraz pośredni pomiar prądu upływności badanej instalacji elektrycznej. Pozwala zidentyfikować wyłączniki różnicowe z prądami wyzwolenia poza tolerancją. Wyłączniki takie mogą powodować nieuzasadnione zadziałania (gdy prąd wyzwolenia jest za niski) lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa (gdy prąd wyzwolenia jest za wysoki). Pomiar prądu upływności instalacji umożliwia zlokalizowanie gałęzi z uszkodzoną izolacją.

Analiza czasów zadziałania RCD
Podczas wykonywania pomiarów czasów zadziałania wyłączników różnicowych RCD przyrząd MacroTest 5035 analizuje uzyskane wyniki. Jeżeli uzyskane czasy zadziałania są niezgodne z normami, pomiar zostaje natychmiast przerwany i operator jest informowany wizualnie i akustycznie o błędnym działaniu badanego wyłącznika.

Pomiar napięcia dotykowego
Przy badaniach wyłączników różnicowych MacroTest 5035 dokonuje wstępnego pomiaru napięcia dotykowego. Użytkownik programuje dopuszczalną wartość graniczną UL tego napięcia na 25V lub 50V. Jeżeli zmierzona wartość okaże się większa od wybranej wartości granicznej, wtedy przyrząd ze względów bezpieczeństwa nie dopuści do wykonania pomiaru.

Rzetelność pomiaru rezystancji uziemienia
Pomiar rezystancji uziemienia jest wykonywany metodą techniczną czteropunktową, dzięki czemu wartość zmierzona nie zależy od rezystancji przewodów pomiarowych. Dzięki temu nie jest wymagana kalibracja przewodów oraz można je przedłużać bez wpływu na dokładność pomiaru. Pomiar wykonywany prądem o częstotliwości 77,5Hz pozwala na uzyskanie odporności na szum interferencyjny do 30V. Miernik MacroTest 5035 automatycznie kontroluje poziom interferencji. Pomiar może być wykonany jednokrotnie lub wielokrotnie z automatycznym obliczeniem wartości średniej.

Zestaw sond i przewodów do pomiaru uziemień i rezystywności gruntu Zestaw paska z zaczepami CN0050
Zestaw sond i przewodów do pomiaru
uziemień i rezystywności gruntu
Nr kat. CN0050
Zestaw paska z zaczepami do noszenia miernika na karku

Rzadka cecha - pomiar rezystywności
Wartość rezystywności gruntu w funkcji głębokości jest niezwykle użytecznym parametrem dla projektanta systemu uziemienia. Pozwala na prawidłowy dobór wielkości oraz rodzaju sond uziemiających. Przyrząd MacroTest 5035 umożliwia pomiar rezystywności gruntu dla programowanych odległości sond: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 i 10m. Daje to możliwość wyznaczenia rezystywności gruntu dla głębokości odpowiednio od 1 do 10m. Pomiar może być wykonany jednokrotnie lub wielokrotnie z automatycznym obliczeniem wartości średniej.

Powiadomienie o plikach cookie. Witryna korzysta z plików cookie.
Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Dowiedz się więcej